Aιολικά πάρκα και Ευρωκοινοβούλιο

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση σας τα εξής:

-ερωτήσεις του Μ. Τρεμόπουλου για τα αιολικά πάρκα στη Σκύρο και Κρήτη

– ερώτηση του Ν.Χουντή για το αιολικό των Αστερίων. Κρήτη

– σχετικό Δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

– Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα.

Η απάντηση της Επιτροπής μάλλον θα χαρακτηριζόταν «χλιαρή». Παρ’ όλα αυτά θετικό είναι ότι δεσμεύονται να εξετάσουν το θέμα των δύο αιολικών πάρκων, στα πλαίσια μάλιστα της καταδίκης μας για την έλλειψη μέτρων προστασίας για το δίκτυο των ΖΕΠ.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001705/2011

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα:          Εγκατάσταση και λειτουργία ανεμογεννητριών σε περιοχές της Κρήτης που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει σε φορείς και κατοίκους της Κρήτης η ανεξέλεγκτη αδειοδότηση και η μαζική και άναρχη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί της Κρήτης. Σύμφωνα με καταγγελίες, η εγκατάσταση ανεμογεννητριών γίνεται χωρίς σχεδιασμό, ενώ παραμερίζεται η απαραίτητη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς. Όπως χαρακτηριστικά καταγγέλλει και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η απουσία σωστού σχεδιασμού για τη χωροθέτηση έχει ως αποτέλεσμα να έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα  εντός ή εν μέρει εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000 (GR4310009 « Κρούσωνας-Βρωμόνερο Ίδης» και GR4310013 «Αστερούσια Όρη-Κόφινας»), στις οποίες αναπαράγεται σημαντικός αριθμός ορνέων (είδος που προστατεύεται από το Παράρτημα Ι της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα πουλιά) τα οποία κινδυνεύουν άμεσα από την πρόσκρουση στα πτερύγια των ανεμογεννητριών.

Με δεδομένο τις κατευθύνσεις που έδωσε τον Οκτώβριο του 2010 η Επιτροπή για την παράλληλη επίτευξη των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των ειδών και το δίκτυο Natura 2000, ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι συμβατή η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000;

Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα ήδη εγκατεστημένα πάρκα, αλλά και για αυτά που είναι υπό αδειοδότηση, είναι συμβατές με την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των ειδών;

Προτίθεται να πάρει μέτρα, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, για την προστασία των προστατευόμενων ειδών που κινδυνεύουν από την ύπαρξη και τη λειτουργία ανεμογεννητριών;

EL

E-001705/2011

E-001880/2011

E-001881/2011

Απάντηση του κ. Potočnik

εξ ονόματος της Επιτροπής

(15.4.2011)

Το κατευθυντήριο έγγραφο της Επιτροπής για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και τη σχετική με την φύση νομοθεσία[1] υπογραμμίζει τη σημασία της καταλληλότητας της θέσης, του σχεδιασμού και της λειτουργίας των αιολικών πάρκων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των προσκρούσεων αρπακτικών πτηνών, και τη διασφάλιση της συμβατότητας με τους σχετικούς με τη διατήρηση στόχους του δικτύου περιοχών Natura 2000. Προς τον σκοπό αυτό τονίζει τη σημασία της εφαρμογής μιας στρατηγικής προσέγγισης όσον αφορά τον προγραμματισμό. Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία για τα συγκριμένα έργα αιολικής ενέργειας στα οποία αναφέρονται τα Αξιότιμα Μέλη του Κοινοβουλίου· εναπόκειται στις ελληνικές αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι αντίστοιχες αιτήσεις και άδειες των έργων συμμορφούνται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, ιδιαίτερα δε με το άρθρο 6 της οδηγίας περί οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ[2], συνεκτιμώντας δεόντως τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η Ελλάδα προέβη σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του οικείου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων[3]. Βάσει των στοιχείων που κατέθεσαν τα Αξιότιμα Μέλη του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα διερευνήσει, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, τα των συγκεκριμένων έργων στην Κρήτη και τη Σκύρο, καθώς και τις προοπτικές μιας στρατηγικής προσέγγισης όσον αφορά την επιλογή της θέσης των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, γενικότερα.

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις προσπάθειες συμμόρφωσης των ελληνικών αρχών με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περί ανεπαρκούς προστασίας των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί βάσει της περί πτηνών οδηγίας 2007/147/ΕΚ[4] (υπόθεση C-293/07). Σύμφωνα με τις πληροφορίες που της περιήλθαν, η υπό κατάρτιση νομική πράξη θα περιέχει, μεταξύ των άλλων, ειδικές και αυστηρές διατάξεις για τη θέση και τη λειτουργία των έργων αιολικής ενέργειας στα ΖΕΠ, συνεκτιμώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Θα εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να εξασφαλίσουν την κατάλληλη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.


[2]     ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 1

[3]     ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30.

[4]     Οδηγία 2009/147/ΕΚ (κωδικοποιημένη έκδοση η οποία υποκαθιστά την οδηγία 79/409/ΕΟΚ), ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001881/2011

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Θέμα:          Έλλειψη Στρατηγικού Σχεδιασμού της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα – το παράδειγμα της Σκύρου

Η Επιτροπή έχει δεχτεί την ανάγκη «στρατηγικού σχεδιασμού» καθώς και εκπόνησης «αναλύσεων ευαισθησίας» ανά περιοχή πριν την χωροθέτηση αιολικών πάρκων σε περιοχές Natura 2000[1]. Στην Ελλάδα, όμως,[2] επιτρέπεται χωροθέτηση αιολικών πάρκων σε όλο το δίκτυο Natura 2000 (πλην των οικοτόπων προτεραιότητας) και στα μεταναστευτικά περάσματα των πουλιών. Η ρύθμιση στηρίχτηκε σε ελλιπέστατη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, χωρίς πρωτογενή πληροφορία, ανάλυση ευαισθησίας ή δέουσα αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων. Παρά την καταρχήν θετική αύξηση του εθνικού στόχου από 18% σε 20% για το μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020, η Ελλάδα δεν διαθέτει ουσιαστική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ούτε ουσιαστικό χωροταξικό σχεδιασμό για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων που να διασφαλίζει πλήρη περιβαλλοντική προστασία. Έτσι, παρά τα σοβαρά στοιχεία για κινδύνους περιβαλλοντικών βλαβών[3], οι αρχές εκδίδουν συχνότατα άδειες εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε ευαίσθητες περιοχές Natura 2000. Παράδειγμα αποτελεί η περιοχή «Σκύρος Όρος Κόχυλα» (GR2420006), που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα αποικία προστατευόμενου[4] μαυροπετρίτη (Falco eleonorae),[5] Εκτιμάται ότι το έργο θα αλλοιώσει σημαντικά τα οικολογικά χαρακτηριστικά της ΖΕΠ, καταστρέφοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.

Ερωτάται η Επιτροπή:

–     Είναι η συγκεκριμένη χωροθέτηση συμβατή με τις οδηγίες για τους οικότοπους και τα άγρια πουλιά και τις πρόσφατες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στις περιοχές Natura 2000;

–     Σκοπεύει να ζητήσει τον στρατηγικό σχεδιασμό της χωροθέτησης των αιολικών πάρκων από τις ελληνικές αρχές, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των οδηγιών για τους οικότοπους και τα άγρια πουλιά;

–     Σκοπεύει να ζητήσει ειδικά μέτρα προστασίας στις ευαίσθητες στα αιολικά πάρκα ζώνες ειδικής προστασίας, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμισή τους στην Ελλάδα, δεδομένης και της καταδικαστικής απόφασης του ΔΕΚ (υπόθεση C-293/07);


[1]     Στο «EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation», εδάφιο 4.

[2]     Σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ

[4]     βάσει της Οδηγίας 2009/147

[5]     Με περισσότερα από 550 ζευγάρια. Η χώρα φιλοξενεί πάνω από το 85% του παγκόσμιου αναπαραγόμενου πληθυσμού του είδους.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001881/2011

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Θέμα:          Έλλειψη Στρατηγικού Σχεδιασμού της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα – το παράδειγμα της Σκύρου

Η Επιτροπή έχει δεχτεί την ανάγκη «στρατηγικού σχεδιασμού» καθώς και εκπόνησης «αναλύσεων ευαισθησίας» ανά περιοχή πριν την χωροθέτηση αιολικών πάρκων σε περιοχές Natura 2000[1]. Στην Ελλάδα, όμως,[2] επιτρέπεται χωροθέτηση αιολικών πάρκων σε όλο το δίκτυο Natura 2000 (πλην των οικοτόπων προτεραιότητας) και στα μεταναστευτικά περάσματα των πουλιών. Η ρύθμιση στηρίχτηκε σε ελλιπέστατη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, χωρίς πρωτογενή πληροφορία, ανάλυση ευαισθησίας ή δέουσα αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων. Παρά την καταρχήν θετική αύξηση του εθνικού στόχου από 18% σε 20% για το μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020, η Ελλάδα δεν διαθέτει ουσιαστική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ούτε ουσιαστικό χωροταξικό σχεδιασμό για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων που να διασφαλίζει πλήρη περιβαλλοντική προστασία. Έτσι, παρά τα σοβαρά στοιχεία για κινδύνους περιβαλλοντικών βλαβών[3], οι αρχές εκδίδουν συχνότατα άδειες εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε ευαίσθητες περιοχές Natura 2000. Παράδειγμα αποτελεί η περιοχή «Σκύρος Όρος Κόχυλα» (GR2420006), που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα αποικία προστατευόμενου[4] μαυροπετρίτη (Falco eleonorae),[5] Εκτιμάται ότι το έργο θα αλλοιώσει σημαντικά τα οικολογικά χαρακτηριστικά της ΖΕΠ, καταστρέφοντας το ενδιαίτημα τροφοληψίας του είδους.

Ερωτάται η Επιτροπή:

–     Είναι η συγκεκριμένη χωροθέτηση συμβατή με τις οδηγίες για τους οικότοπους και τα άγρια πουλιά και τις πρόσφατες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στις περιοχές Natura 2000;

–     Σκοπεύει να ζητήσει τον στρατηγικό σχεδιασμό της χωροθέτησης των αιολικών πάρκων από τις ελληνικές αρχές, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των οδηγιών για τους οικότοπους και τα άγρια πουλιά;

–     Σκοπεύει να ζητήσει ειδικά μέτρα προστασίας στις ευαίσθητες στα αιολικά πάρκα ζώνες ειδικής προστασίας, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμισή τους στην Ελλάδα, δεδομένης και της καταδικαστικής απόφασης του ΔΕΚ (υπόθεση C-293/07);


[1]     Στο «EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation», εδάφιο 4.

[2]     Σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ

[4]     βάσει της Οδηγίας 2009/147

[5]     Με περισσότερα από 550 ζευγάρια. Η χώρα φιλοξενεί πάνω από το 85% του παγκόσμιου αναπαραγόμενου πληθυσμού του είδους.

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Δελτίο τύπου

  • Έρευνα της Κομισιόν για τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα
  • Υπό παρακολούθηση η Ελλάδα για τη συμμόρφωσή της με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περί ανεπαρκούς προστασίας των Ζωνών Ειδικής Προστασίας

Η Κομισιόν θα διεξάγει έρευνες τόσο για τα αιολικά πάρκα στην Κρήτη και στη Σκύρο όσο και για την επιλογή των θέσεων των αιολικών πάρκων συνολικά στην  Ελλάδα .

 

Αυτό απάντησε η Κομισιόν σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, ο οποίος έθετε υπόψη της Κομισιόν «τις ανησυχίες φορέων και κατοίκων της Κρήτης για την ανεξέλεγκτη αδειοδότηση και άναρχη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί της Κρήτης». Έθετε μάλιστα το θέμα της  «εγκατάστασης αιολικών πάρκων εντός ή εν μέρει εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000 (GR4310009 « Κρούσωνας-Βρωμόνερο Ίδης» και GR4310013 «Αστερούσια Όρη-Κόφινας»), στις οποίες αναπαράγεται σημαντικός αριθμός ορνέων τα οποία κινδυνεύουν άμεσα από την πρόσκρουση στα πτερύγια των ανεμογεννητριών».

Στη συνέχεια της ερώτησης του ο Νίκος Χουντής αφού τόνισε την ανάγκη τήρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ζητούσε από την Κομισιόν να πάρει μέτρα για την προστασία των προστατευόμενων ειδών και των δικτύων Natura 2000 από την ύπαρξη και λειτουργία των ανεμογεννητριών.

Στην απάντηση του ο αρμόδιος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potocnik αναφέρει μεταξύ άλλων ότι : « Το κατευθυντήριο έγγραφο της Επιτροπής για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και τη σχετική με την φύση νομοθεσία υπογραμμίζει τη σημασία της καταλληλότητας της θέσης, του σχεδιασμού και της λειτουργίας των αιολικών πάρκων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των προσκρούσεων αρπακτικών πτηνών, και τη διασφάλιση της συμβατότητας με τους σχετικούς με τη διατήρηση στόχους του δικτύου περιοχών Natura 2000». «Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία για τα συγκριμένα έργα αιολικής ενέργειας. εναπόκειται στις ελληνικές αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι αντίστοιχες αιτήσεις και άδειες των έργων συμμορφούνται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, ιδιαίτερα δε με το άρθρο 6 της οδηγίας περί οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ, συνεκτιμώντας δεόντως τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές». «Η Επιτροπή θα διερευνήσει, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, τα των συγκεκριμένων έργων στην Κρήτη και τη Σκύρο, καθώς και τις προοπτικές μιας στρατηγικής προσέγγισης όσον αφορά την επιλογή της θέσης των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, γενικότερα».

Καταλήγωντας στην απάντηση του ο κ. Potocnik τόνισε ότι : «Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις προσπάθειες συμμόρφωσης των ελληνικών αρχών με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περί ανεπαρκούς προστασίας των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί βάσει της περί πτηνών οδηγίας

20.04.2011                                                                                          Το Γραφείο Τύπου

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: